Политики

Политика за поверителност на онлайн магазина otdivana.com

1.     Какво представлява документа, който разглеждате?

Тази Политика за поверителност на данните на Онлайн магазина и Приложението (наричана по-долу "Политика") има информационен характер, което означава, че не е източник на задължения за Клиентите на Онлайн магазина и Приложението (не е договор, нито регламент).

Всички думи, изрази и съкращения, видими на тази страница и започващи с главна буква (напр. Продавач, Онлайн магазин, Електронна услуга) следва да се разбират в съответствие с определението, съдържащо се в Регламента на Онлайн магазина достъпен на Онлайн магазина otdivana.com, включително и в неговото Приложение.

В случай на съмнение или противоречия между Политиката и съгласията, дадени независимо от клаузите на Политиката, основанието за събирането и определянето на обхвата от дейности от страна на Администратора, са доброволни съгласия или законови разпоредби. В случай на подобен конфликт между Политиката и съдържанието на информационните клаузи, предоставени от Администратора при събирането на лични данни (обичайно във формулярите на Онлайн магазина) информацията, по която Клиентът трябва да се води му е предоставена в посочените по-горе информационни клаузи.

 

2.     Кой е Администраторът на Вашите лични данни?

Администраторът на лични данни, които събира:

                              - посредством Онлайн магазина;

                              - и получава въз основа на активността на Клиентите в Интернет.

е Тампа интернешънъл ЕООД  “Администратор” и едновременно Продавач.

Можете да се свържете със Служителя по защита на личните данни, имейл: otdivana@yahoo.com

 

3.     Как се грижим за вашите данни?

Личните данни на Клиента /в нашия случай адрес, телефон и име на получателя/ се обработват в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (UE.L Държавен вестник № 119, точка 1) (наричан също: "ОРЗД") и други приложими понастоящем правила, т.е. за целия период на обработване на данните - законовите клаузи относно защитата на личните данни. Лични данни означава информация относно определено или възможно за определяне физическо лице (наричано по-долу: "Лични данни"). Възможно за определяне физическо лице е лице, което може да бъде пряко или косвено определено, по-специално въз основа на идентификатор като лице, идентификационен номер, данни за местоположение, интернет идентификатор или един или повече конкретни фактори, определящи физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на едно физическо лица.

Администраторът предприема специални мерки, за да защити интересите на хората, за чиито данни става въпрос и по-специално осигурява, че данните, събирани от него:

- се обработват в съответствие със закона, по справедлив и прозрачен за субектите на данни начин;

- се обработват за конкретни, изрично посочени и легитимни цели и впоследствие не се обработват по начин, който не съответства на тези цели;

- са подходящи, целесъобразни и ограничени до това, което е необходимо за целите, за които се обработват;

- са точни и актуално, когато е необходимо;

- се съхраняват във формат, който позволява идентификацията на субектите на данни за срок, който не е по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват данните;

- се обработват по начин, който осигурява подходяща сигурност за Личните данни, включително защита срещу неоторизирано или незаконосъобразно обработване и случайно погиване, унищожаване или повреждане посредством подходящи технически или организационни мерки.

 Администраторът защитава потребителите, които посещават Онлайн магазина и предоставят данни за изпращане на покупките, които са направили.

 

4.     За какви цели се използва информацията?

Целите и обхвата на данните, обработвани от Администратора, произтичат от съгласието на Клиента или закона и са определени по-нататък като резултат от действията, предприети от Клиента в Онлайн магазина с цел изпращане и получаване на закупената стока.

 .      Вашите лични данни са необходими за изпълнението на Вашата поръчка  – по-специално, потвърждение на подаването й и резервиране или изпращане на избрания продукт до вас, както и ако е необходимо – свързване с вас в тази връзка.

-приемане и обработване на рекламации;

ценка и анализ на активността и информацията на Клиента, включително като част от автоматизираното обработване на Лични данни (профилиране),  пазарни и статистически анализи;

-изпълнение на законови задължения, произтичащи от нормативни актове, напр. данъчни и счетоводни,.

-водене на кореспонденция с клиенти, включително отговори на съобщения на клиенти.

В случай на пълнолетни Клиенти, с тяхното допълнително съгласие,

 

5.     Каква информация използваме за вас?

Администраторът може по-специално да обработва следните Лични данни на Клиента:

                                - Лични данни, предоставяни във формуляра, когато се регистрира Акаунт, подаване на поръчки или извършване на Резервация в Онлайн магазин

                                (по-специално – име и фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер за контакт, адрес [улица, номер, номер на апартамент, пощенски код, град,

                                държава) ], постоянен адрес

 

6.     Длъжни ли сте да ни предоставяте вашите данни и какви са възможните последици, ако не сторите това?

Предоставянето на Лични данни от Клиент в Онлайн Магазина и доброволно, макар че е необходимо за използването на някои функционалности на нашия магазин, например, за подаване на Поръчка и плащане от Клиента (сключване и изпълнение на Договор за поръчка),

Последица от не подаването на Лични данни може да бъде невъзможност за ефективно изпълнение на посочените действия.

 

7.     На какво правно основание използваме информация за вас?

Основанието за обработването на Лични данни на Клиента е преди всичко необходимостта от изпълнението на договор, по който е страна или необходимостта от предприема не на действия преди сключването му (Член 6, ал. 1, буква b) от ОРЗД). Това важи преди всичко за Лични данни, предоставяни във формуляра при регистрирането на Акаунт, подаване на Поръчки и сключване на Договор за продажба или извършване на Резервации в Онлайн магазина, както и абониране за Бюлетина. Също така, в случай че Лични данни ни бъдат предоставени във връзка с оплакване на Клиента, правното основание за обработването им е необходимостта от изпълнение/ обслужване на договора за продажба за рекламираните стоки.

 

8.     На кого можем да прехвърляме ваши данни?

Във всички случаи списъкът с получатели на Лични данни, обработвани от Администратора, произтича основно от обхвата на услугите, използвани от Клиента.

Списъкът с получатели на данните също така е резултат и от съгласието на клиента или произтича от закона и се уточнява в резултат на действията, предприети от него в Онлайн магазин..

При обработването на Личните данни, сътрудниците на Администратора могат да участват до определена степен и по-специални – тези, които оказват техническа помощ за ефективната работа на Онлайн магазин, включително комуникация с наши клиенти (напр. ще ни съдейства при изпращането на съобщения по електронна поща ), хостинг услуги или доставчици на телефонни или ИТ услуги, превозвачи или агенти, изпълняващи поръчки, лица, извършващи електронни плащания или плащания с карти в Онлайн магазина, дружества, които обслужват софтуера, подкрепят Администратора в маркетингови компании, както и доставчици на юридически и консултантски услуги.

 

9.     Какви права имате?

Всеки Клиент има право:

- да подаде оплакване до Председателя на Органа за защита на Личните данни;

- да прехвърли Лични данни, предоставени на Администратора и обработвани автоматизирано, където обработването се извършва въз основа на съгласие или по силата на договор.

- на достъп до Лични данни (включително, например, да получи информация, че се обработват Лични данни);

- искания за поправяне и ограничения за обработване (напр. ако Личните данни се неправилни) или изтриване на Лични данни (напр. ако са били обработени незаконосъобразно).

- да оттегли всички съгласия, дадени на Администратора, да подаде оплакване по всяко време, като оттегленото съгласие не засяга обработването, извършено от Администратора в съответствие със закона преди оттеглянето му.

- да възрази срещу обработването на Лични данни, свързани с него, за да осъществят легитимните интереси на Администратора или трето лице, включително – по-специално – обработване за маркетингови цели, включително профилиране (ако няма други валидни легитимни основания за обработване над интересите на клиента)

 

10.   За какъв период ще съхраняваме вашите данни?

Лични данни може да се съхраняват за периода на използване на Онлайн магазина (но могат да бъдат изрити в срок от три години след последната активност на Клиента като част от Онлайн магазин).

Ако обработването на Лични данни зависи от съгласието на Клиента, Личните данни може да се обработват, докато същото не бъде оттеглено.

Във всички случаи:

 .      -Лични данни също ще се съхраняват, когато законът (напр. счетоводни или данъчни нормативни актове) задължат Администратора да ги обработва;

-Ще съхраняваме Лични данни за по-дълъг период, в случай че Клиентът има някакви претенции срещу Администратора с оглед водене на дела от Администратора, или да да предявяваме или осигуряваме защита по претенции от трети лица за периода на давностния срок, предвиден от закона и по-специално – Гражданския кодекс.

 

11.   Ще ви бъде ли изпращана търговска информация (напр. на вашия адрес на електронна поща)?

Администраторът има техническата възможност да комуникира с клиента отдалечено (например, по електронна поща).

Търговската информация, свързана с Администратора или лица, които работят с него (включително лица от Групата eobuwie.pl), търговски дейности могат да се изпращат само въз основа на съгласие, дадено от Клиента.

 

1.     Как защитаваме вашите данни?

Администраторът, след като отчете състоянието на техническите познания, разходите за въвеждането и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и риска от нарушаването на правата и свободите на лицата с различна вероятно от настъпване и сериозност на заплахата, прилага подходящи технически и организационни мерки, за да осигури защита на Личните данни, обработени за заплахи и категории данни, обхванати от защитата и по-специално – защитата на данни срещу от предоставянето им на неоторизирани лица, отнемането им от неоторизирани лица, обработването им в нарушение на приложимите закони и тяхната промяна, изгубване, повреждане или унищожаване. Предоставянето на информация относно техническите и организационни мерки, които осигуряващ защита за обработването навън, може да засегне тяхната ефективност, което ще застраши правилната защита на Личните данни.

Администраторът, например, осигурява следните технически мерки, за да предотврати неоторизиран достъп и промяна на Лични данни, изпратени по електронен път:

-обезпечаване на данните срещу неразрешен достъп.

-SSL сертификат на страниците на Онлайн магазин, където се предоставят Лични данни

-криптирането на данни, използвани за овластяване на лице, което използва функционалността на Онлайн магазина.

-достъп до Акаунта само след предоставянето на индивидуална регистрация и парола